Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите Oбщи условия уреждат взаимоотношенията между:

 

ЕТМЕС ЕООД, дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1517, р-н Подуяне, ж.к. Васил Левски, ул. „Друшлявица“ № 2, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 206184324, имейл адрес info@amilius.bg, телефон +359 877 78 69 00, по-долу за краткост „АМИЛИУС„, от една страна, и Потребителите – всички физически лица, използващи услугите и закупуващи продуктите предоставяни от АМИЛИУС на неговата интернет страница, наричани по-долу за краткост Потребител/и, от друга.

 

МОЛЯ, прочетете настоящите Общи условия преди закупуването на продукт от АМИЛИУС.

 

ПРЕДМЕТ

 

 1. АМИЛИУС предоставя различен набор от Продукти (посочени в раздел V) на своите Потребители чрез интернет страницата amilius.bg (Платформата). Чрез тази Платформа Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от АМИЛИУС Продукти, както и да достъпва и използват свободни безплатната информация, съобразно правилата в настоящите Общи условия.
 2. Настоящият документ съдържа информация за дейността на АМИЛИУС и общите условия за ползване на Платформата, като урежда отношенията между АМИЛИУС и всеки един от Потребителите, използващи Платформата.
 3. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и АМИЛИУС.
 4. С приемането на Общите условия Потребителя се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и АМИЛИУС договор.

 

ПРОДУКТИ

 

 1. АМИЛИУС предоставя на Потребителите набор от Продукти, които могат да бъдат закупени чрез интерфейса на Платформата.
 2. Продуктите, които АМИЛИУС предоставя са конкретно описани в Платформата, като за всеки продукт е посочено описание на неговата характеристика, цена и начин на закупуване, както и всякакви други обстоятелства необходими за неговата специфична характеристика.
 3. Продуктите предоставяни от АМИЛИУС са изредени в поле „Магазин“.
 4. За всеки един от Продуктите АМИЛИУС има право да определи специфични правила за покупко-продажба – начин на плащане, доставка, интерфейс (за продуктите с електронно съдържание) и т.н.

 

РЕГИСТРАЦИЯ и достъп до ПЛАТФОРМАТА

 

 1. Достъпът до Платформата имат всички физически лица. Свободният достъп се ограничава до разглеждане и използване на безплатната информация и предлаганите Продукти в Платформата.
 2. Правото за закупуване на Продукти е допустимо за Потребители направили регистрация на Платформата, както и за Потребители използващи опцията закупуване като „Гост“.
 3. За да извърши Потребителят регистрация в Платформата, същият следва да има навършени 14 години, както и да следва посочените стъпки за регистрация.
 4. За целите на извършване на регистрация Потребителят следва да предостави необходимите лични данни, които се събират и обработват съобразно Политиката за поверителност и приложимото законодателство.
 5. След приключване на стъпките по регистрация в Платформата, Потребителят получава уникален акаунт, които може да използва при въвеждане на и-мейл адрес и избрана парола. При завършена регистрация Потребителят получава и-мейл с детайлите за своя акаунт на посоченият и-мейл адрес при регистрация.
 6. Регистриран Потребител има право освен да закупува Продукти от Платформата и да проследява направени Поръчки и да използва онлайн Продукти в Платформата.
 7. Закупуване на Продукти чрез опцията „Гост“ е възможно за всички Потребители, които не желаят да направят регистрация в Платформата.
 8. Чрез опцията „Гост“ Потребителите нямат възможност да проследяват поръчките си в Платформата, това е възможно само ако са направили регистрация.

 

ПОРЪЧКА И ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТ

 

 1. В случай, че Потребител желае да закупи Продукт от Платформата, същият заявява това свое намерение чрез бутона „Купи“. Всички заявени за покупка Продукти се събират в Кошницата на Потребителя, където той/тя може да завърши Поръчката за заявеният брой и тип Продукти.
 2. Чрез събирането на Продукти в Кошницата, същият ги резервира за последващо закупуване.
 3. В случай, че Потребителят реши да закупи събраните Продукти в Кошницата, същият следва да заяви това свое намерение като натисне бутона „Поръчване“ и предостави необходимите детайли за Поръчката.
 4. Поръчка на Продукт/и може да бъде извършена само от регистрирани Потребители. В случай, че Потребителят не е регистриран и желае да направи Поръчка, Платформата автоматично ще поиска направата на регистрация по предходния раздел.
 5. Потребителят има право да заяви Поръчка „Подарък за приятел“, като посочи детайлите на лицето, което следва да получи закупеният Продукт. При използването на тази опция, Потребителят носи отговорност за предоставените детайли за доставка и при невъзможност за доставяне на Продукта.
 6. Поръчки могат да бъдат направени чрез Платформата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
 7. Обработката на Поръчката на Онлайн продукт (продукт – цифрово съдържание) може да бъде обработена веднага. Поръчките за всички останали Продукти се обработват в рамките на работната седмица – от понеделник до петък от 9 до 18 часа.
 8. За да направи Поръчка, Потребителят следва да се съгласи с прилагането на настоящите Общи условия и Политиката за поверителност, за което е обособен специален бутон преди завършване на Поръчката.
 9. След завършване на Поръчката и в рамките на 24 часа от нейното заявяване (освен за поръчки направени в петък след 14 часа и освен за онлайн продукти), Потребителят следва да получи Уведомление за направена Поръчка на посоченият и-мейл адрес при регистрацията.
 10. Уведомлението за направена Поръчка съдържа характеристиката на закупените стоки, както следва:
  • Конкретен Продукт/и, която Потребителя иска да закупи;
  • Цената за отделните Продукти, както и цената за всички Продукти заедно;
  • Потвърждение за наличието/липсата на заявените Продукти;
  • Условията за плащане;
  • Условия за доставка – период на доставка и приблизителен разход за доставка;
  • Данни – име, адрес, имейл адрес и телефонен номер на Потребителя;
  • Условията за отказ от договора.
 11. АМИЛИУС си запазва правото да откаже Поръчка в случай на липса на наличност на заявеният Продукт, достигане на максималният капацитет (при Семинари/Събития) или каквато и да е друга обективна невъзможност за изпълняване на Поръчката.
 12. АМИЛИУС си запазва правото да не изпълни Поръчка на некоректен Потребител.
 13. АМИЛИУС има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
  • е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
  • е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на АМИЛИУС;
  • са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо АМИЛИУС.
 14. Договорът за покупко-продажба от разстояние между АМИЛИУС и Потребителят се смята за сключен към момента на получаването на Уведомление за Поръчка.
 15. Договорът за покупко-продажба, сключен между Потребителят и АМИЛИУС, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между АМИЛИУС и Потребителя.

 

ТИПОВЕ ПРОДУКТИ

 

 1. Стоки – предлагани движими вещи за покупко-продажба на Платформата. Към настоящият момент, предлаганите стоки на Платформата са книгата „Алхимия на съзнанието“, като правилата за продажбата на същата ще се прилагат и да продажбата на всякакви други движими вещи предоставяни на Платформата.
 2. Онлайн Продукт – продукти под формата на цифрово съдържание, предоставяно на Потребители като видео или аудио запис в рамките на Платформата или което и да е друго онлайн пространство избрано от АМИЛИУС. Такъв продукт може да бъде онлайн запис на медитация или семинар, както и всякакъв друг продукт със сходен характер.
 3. Събития– достъп и участие до (1) семинари на живо или (2) онлайн семинари, или (3) пътувания организирани от АМИЛИУС. Такъв тип Събития са всички организирани семинари (онлайн и на живо), пътувания тип „Лагер“ в страната и в чужбина, както и всякакви подобни събития със сходен характер.
 4. АМИЛИУС си запазва правото да определя различни правила в рамките на законоустановените такива за всеки един от посочените Продукти.

 

ЦЕНИ

 

 1. Цените на Продукти са тези, посочени в Платформата към момента на извършване на Поръчката, освен в случаи на очевидна грешка.
 2. Цената на всеки Продукт е посочена на явно място до всеки Продукт следвайки интерфейса на Платформата.
 3. Цените на Продуктите са в Български лева.
 4. АМИЛИУС си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на Платформата Продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 5. АМИЛИУС може да предоставя отстъпки за Продуктите, предлагани в Платформата, съгласно българското законодателство и правила, определени от АМИЛИУС. Правилата, приложими за такива отстъпки, са удостоверени на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или Потребителско проучване). Отстъпки могат да бъдат и предоставяни и чрез „Код за отстъпка“, който се прилага винаги при завършване на Поръчката от страна на Потребителя.

 

ПЛАЩАНЕ

 

 1. Плащането на цената на поръчаните Продукти се извършва чрез: 1. Наложен платеж; 2. Картово плащане; 3. Банков превод.
 2. Наложен платеж – Потребителят заплаща продукта при неговата доставка в брой.
 3. Картово плащане – Потребителят заплата продукта със своята дебитна или кредитна карта следвайки стъпките за онлайн картово плащане посочени в Платформата. Потребителят може да бъде препратен към последваща Платформа за картови плащания с цел осигуряване на максимална сигурност на направеното плащане.
 4. Банков превод – Потребителят заплаща продукта чрез направата на банков превод (чрез онлайн банкиране или на място в банка) на посочена от АМИЛИУС банкова сметка с Уведомлението за поръчка или в описанието на Продукта.
 5. Отделните типове плащане не са приложими за всички типове Продукти.
 6. Продукт тип Стока, може да бъде закупен само чрез тип плащане – наложен платеж и банков превод;
 7. Онлайн продукт може да бъде закупен само чрез тип плащане – картово плащане и банков превод;
 8. Продукт тип Събитие може да бъде закупен само чрез тип плащане – банков превод.
 9. При технически проблем с типа плащане, Потребителят следва да заплати Продукта по указан от АМИЛИУС начин.

 

ОТКАЗ

42. Потребителят няма право на се откаже от договора при завършена покупка на Онлайн продукт, тъй като Потребителят получава достъп до Продукта и договорът се счита за изпълнен веднага след финализиране на Поръчката и натискане на бутона „Поръчай“.

43. Потребителят може да се откаже от договора в рамките на всеки един момент преди получаване на Уведомление за Поръчка на и-мейл адреса или телефона на АМИЛИУС посочени по-горе при поръчка на Продукт Събитие или Стока. В този случай, поръчката няма да бъде изпълнена и няма да възникнат разходи за Потребителя.

44. Потребителят има право да се откаже договора и към момента на доставяне на Стоката-ите от представител на куриерска фирма. В този случай, няма да възникнат разходи за Потребителя.

45. След приемане на Стоката, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемането на Стоката/ите. За тази цел, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено АМИЛИУС на посоченият и-мейл адрес по-горе за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

46. Потребителят следва да предостави и попълнен екземпляр от Формуляра за отказ от договор (Приложение 6 от ЗЗП), предоставен на края на настоящият документ на имейл адрес на АМИЛИУС посочен по-горе, както и всички други обстоятелства необходими за осъществяване на отказа;

47. Във формуляра за отказ Потребителят следва да посочи банкова сметка, където желае да получи възстановената сума.

48. В съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закон за защита на потребителите („ЗЗП“), Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане във вида, в който са били получени. Стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид (напр. разкъсана опаковка, целуфан, премахнати етикети, липсващи части и др.).

 • В случай на отказ от поръчка на Стока – книга „Алхимия на съзнанието“, за да бъде осъществен отказа, по книгата не следва да съществуват каквито да е следи от употреба – разопакован целуфан, огъване на корици, зацапване на страници и т.н. В случай на констатиране на такъв дефект, АМИЛИУС си запазва правото да не допусне отказ от тази стока. Не се допуска и отказ от книга с предоставен автограф и послание.

  49. Потребителят е длъжен да върне стоките, задължително заедно с касовата бележка, като ги предаде на АМИЛИУС в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е получил поръчката. Потребителят следва да предостави и попълнен екземпляр от Формуляра за отказ от договор (Приложение 6 от ЗЗП), предоставен на края на настоящият документ.
  50. Стоката/ите могат да бъдат върнати чрез куриер за сметка на АМИЛИУС.
  51. Потребителят има право да направи отказ от договора при покупка на Продукт събитие само при следните условия:

  • В случай че събитието се провежда онлайн – във всеки един момент преди датата на провеждане на събитието, но не по-късно от 10 дни преди това.
  • В случай че събитието се провежда на живо в зала – във всеки един момент преди датата на провеждане на събитието, но не по-късно от 20 дни преди това.
  • В случай че събитието е под формата на пътуване тип „Лагер“ – според условията на приложимото законодателство за конкретният тип пътуване.

   52. АМИЛИУС възстановява в пълен размер заплатената от Потребителя стойност на върнатата стока само след получаване на Стоката/ите от Потребителя и при условие, че тя/те отговарят на условията описани в т. 24 (при отказ от стоки).

   53. АМИЛИУС възстановява сумата в рамките на 14-дневният срок след получаване на Уведомлението за Отказ.

 

 

ДОСТАВКА и ДОСТЪП до ПРОДУКТИТЕ

54. Доставка на Стоките, поръчани в Платформата, се извършва с куриерска фирма до адрес, посочен от Потребителя. В този случай, по време на поръчката на Стоките Потребителят трябва да посочи точен адрес, до който Стоките следва да бъдат доставени.

55. АМИЛИУС ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

56. АМИЛИУС извършва доставката на Стоките само на територията на Република България.

57. Потребителят ще бъде уведомен за тарифата, по която се изчислява цената на доставката с Уведомлението за Поръчка, вземайки предвид искания срок за доставка и тежестта на пратката.

58. Доставките се извършват според условията на съответната куриерска фирма. АМИЛИУС изпраща поръчаните Стоки в срок до 2 работни дни след изпращането на Уведомление за Поръчка.

59. Потребителят е отговорен за достоверността и изчерпателността на подадената информация, свързана с името и адреса на получателя (номер, врата, етаж, телефонен номер). В този смисъл АМИЛИУС не носи отговорност и не е задължен да възвърне стойността на направената поръчка при грешно подаден или некоректен адрес.

60. Ако доставката е невъзможна, поради грешно подаден адрес или друга липсваща информация, допуснати от Потребителя, връщането на пратката и евентуално втора доставка е за сметка на Потребителя.

61. АМИЛИУС не носи отговорност в случай на забава при доставянето от страна на куриерската фирма.

62. Достъпът до Онлайн Продукт се осигурява веднага след завършване на Поръчката и натискане на бутона „Поръчване“.

63. При закупуване на Онлайн Продукт, Потребителят закупува неограничен достъп до конкретно електронно съдържание в рамките на 12 месеца от момента на закупуване. Потребителят може да продължи използването на Онлайн Продукта неограничен брой пъти с допълнителни 12 месеца след изтичане на 11-тия месец от всеки един абонамент по отделно.

64. Достъпът до електронното съдържание е възможен в онлайн платформата vimeo или която и да е друга такава платформа предоставяща непрестанен достъп до цифровото съдържание при използването на интернет.

65. Достъпът до цифровото съдържание се ограничава до неговото използване за лични цели само от Потребителя. Потребителят няма право да записва и разпространява цифровото съдържание.

66. Достъп и линкове до всеки един закупен Онлайн Продукт, Потребителят може да намери в своя акаунт в Платформата. На същото място Потребителят може да намери и информация за периода на ползване.

67. След изтичане на 12-месечният период на ползване, достъпът до конкретното цифрово съдържание се спира (освен ако не е продължен). В случай, че Потребителят желае да го използва пак, същият следва да го закупи наново.

68. 12-месечният период на ползване на онлайн продукта не зависи от броят/пътите на използване на същия от Потребителят.

69. Достъп до Онлайн семинар се предоставя чрез онлайн платформата ZOOM или която и да е друга такава платформа предоставяща на Потребителите директна онлайн връзка със Събитието.

70. Онлайн семинарите се извършват на живо, не се записват и получаването на запис на събитието не влиза в обхвата на този продукт и Потребителят няма право на него.

71. Детайлите за време и достъп до Онлайн семинарите ще получи всеки Потребител закупил конкретният Онлайн семинар 48 часа преди неговото начало на и-мейл адреса посочен в регистрацията или възможно най-скоро в случай, че продукта е закупен след изтичане на този срок (в такива случай, АМИЛИУС си запазва правото да откаже закупуването на Продукта).

72. Достъпът и участието до Продукт Семинар – дата, час, място и т.н., се определя от АМИЛИУС в офертата посочена в Платформата.

73. АМИЛИУС си запазва правото да променя тези характеристики на Продукта Семинар без съгласието на Потребителя (с изключение на естеството на събитието – неговата тема) до два дни преди провеждането му. За всяка една такава промяна Потребителите ще бъдат уведомени своевременно.

74. АМИЛИУС си запазва правото да промени всякакви характеристики по Продукт Семинар при непридвидими обстоятелства, както и да отложи или отмени провеждането му по всяко време. В случай на отмяна на събитието или промяна след горепосоченият срок, АМИЛИУС ще възстанови заплатената ЦЕНА или капаро на Потребителите или при съгласие ще предложи на Потребителя замяна с друг Продукт от същото естество.

75. В случай че Събитието е под формата на пътуване тип „Лагер“ неговото провеждане, промени и други характеристики се отнасят според приложимото законодателство и договор към съответният момент.

 

РЕКЛАМАЦИИ и НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТИ

 

76. При констатиране на несъответствие съобразно индивидуалните и обективни изисквания описани в Раздел II oт Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в предоставените Продукти, Потребителят има право да предяви рекламация (ремонт/замяна на стока), да получи пропорционално намаляване на цената или да развали договора, вземайки предвид характера на несъответствието.

77. Потребителят може да упражни правото си по предходната точка в срок от 2 години от доставката на Стоката или закупуване на Онлайн Продукта, или Онлайн Семинара.

78. Ако несъответствието е констатирано при приемането на поръчката в присъствието на доставчик, Потребителят може да върне поръчката, без да е необходимо да заплати Стоките и цената за доставка. В тези случаи, Потребителят може да иска правилно изпълнение на поръчката, в случай че конкретната стока е налична към този момент.

79. При констатирано несъответствие на Продукта (след доставянето му в срока по т. 43 за Стоки), Потребителят може да иска привеждане на стоката в съответствие като подаде Уведомление за несъответствие към АМИЛИУС. Уведомлението за несъответствие може да бъде изпратено на и-мейл адреса на АМИЛИУС посочен по-горе, където Потребителят уточнява детайлите по несъответствието на Стоката, предпочитания от него начин за удовлетворяване (рекламация чрез ремонт или замяна/възстановяване, отбив от сума), съответно размерът на претендираната сума, касовият бон от покупко-продажбата, както и всякакви други детайли относно несъответствието на Стоката с индивидуалните и обективни изисквания описани в Раздел II oт Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в доставените Стоки.

80. АМИЛИУС преглежда Уведомлението за несъответствие и определя дали е основателно, както и начинът за привеждане на стоката в съответствие. Първостепенно АМИЛИУС следва да извърши ремонт или замяна на Стоката. В случай, че това е невъзможно, АМИЛИУС може да направи отбив от цената или да възстанови изцяло заплатената цена на стоката. Във всеки случай, конкретният способ за привеждане на стоката в съответствие следва да бъде съобразен с правилата Раздел III от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки. Потребителят ще получи и-мейл АМИЛИУС с акта на отказ/потвърждение на Уведомлението за несъответствие.

81. В случай, че АМИЛИУС потвърди наличието на несъответствие, Потребителят следва да върне Стоката заедно с касовият бон, издаден от АМИЛИУС, както и всякакви други документи удостоверяващи несъответствието на АМИЛИУС (на място в магазина или с доставка).

82. Основанията за несъответствие на Стоки, Онлайн Продукти и Онлайн Семинари са описани в Раздел II oт Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки и всякакви други приложими нормативни актове.

83. АМИЛИУС следва да приведе стоката в съответствие в разумни срокове, но не по-късно от 1 месец от подаването на Уведомление за несъответствие, вземайки предвид характера на несъответствието и необходимите мерки за неговото отстраняване.

84. Разходите при ремонт и замяна са за сметка на АМИЛИУС.

85. В случай, че е избрана опцията за възстановяване на платената цена (разваляне на договора), Потребителят следва да върне Стоката заедно с всичките и части в срок от 14 дни от Уведомлението за несъответствие. Само след получаване на Стоката, АМИЛИУС следва да възстанови Цената на Стоката, използвайки същото платежно средство, използвано при покупката или друго, ако е посочено в Уведомлението за несъответствие.

86. АМИЛИУС не носи отговорност в случай на несъответствие между Продукт и желаният и очакван резултат на въздействие от него от страна на Потребителя. Условията за несъответствие за предлаганите Стоки се прилагат за нейните материални и обективни характеристики.

87. Рекламация не е приложима след провеждане на Семинар на живо и Събитие тип „Лагер“.

88. Рекламация след провеждане на Онлайн Семинар е възможна само при невъзможност за достъп до събитието по вина на АМИЛИУС или други технически проблеми по време на събитието по вина на АМИЛИУС, които възпрепятстват цялостният достъп до събитието. Няма да се считат основание за рекламация, липсата или труден достъп до интернет от страна на Потребителя или минимални технически смущения при провеждането на Онлайн Семинара, които не водят до цялостна липса на достъп до събитието.

89. Правилата в тази глава, не се прилагат при възникване на форсмажорни обстоятелства, в това число и при възникване на причини, свързани с неблагоприятни метеорологични условия.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

90. АМИЛИУС има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяният Продукт се използва в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

91. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на АМИЛИУС или прекратяване поддържането на Платформата.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 

92. АМИЛИУС събира и съхранява лични данни на Потребителите, свързани с използването на Платформата, включително закупуване на Продукти, но и свободният достъп до информация в нея.

93. АМИЛИУС се задължава да не предоставя на трети страни личните данни на Потребителя, освен когато тази информация е изискана от държавни органи или длъжностни лица, както и при:

  • При събиране и обработка на лични данни от куриерска фирма – име, адрес на доставка и телефон за връзка, както и други данни в зависимост от спецификата на пратката;
  • При събиране и обработка на лични данни необходими за извършването на дейността на АМИЛИУС и описани в Политиката за Поверителност

   94. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от АМИЛИУС според условията в Политиката за поверителност.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

95. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Платформата (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права и други приложими нормативни актове на ЕС, принадлежат на АМИЛИУС или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на АМИЛИУС и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

96. Нищо в сключения между АМИЛИУС и Потребителя договор няма да се счита като разрешение от страна на АМИЛИУС последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието в Продуктите и Платформата, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата и Продуктите или описанията на Продуктите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на АМИЛИУС върху съдържанието в Продуктите и Платформата. Потребителят няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието в Продуктите и Платформата, освен с изричното съгласие на АМИЛИУС.

97. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на АМИЛИУС, АМИЛИУС има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

98. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на АМИЛИУС.

99. АМИЛИУС се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните Продукти и Платформата.

100. Простото изпращане до Потребителя или рефериране към съдържанието в Продуктите и Платформата или части от него от страна на АМИЛИУС няма да се счита за съгласие от страна на АМИЛИУС да позволи на Потребителя да използва това съдържание или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от АМИЛИУС.

101. АМИЛИУС си запазва правото да преустанови достъпа до предоставяните Продукти и Платформата в случай на установено нарушение на клаузите от този раздел.

102. АМИЛИУС има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

103. Марката „Алхимия на съзнанието“ обозначена в Платформата и на което и да е друго място е регистрирана в Патентното Ведомство на Република България под номер 160298;

104. Марката „Амилиус“ обозначена в Платформата и на което и да е друго място е регистрирана в Регистъра на Марките на Европейския съюз под номер 018331506.

 

ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

 

105. При регистрация и създаване на акаунт в Платформата, Потребителят има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения;

106. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

107. След покупката на Продукт, АМИЛИУС може да изпрати на Потребителя търговски съобщения относно Продукти със сходен характер на закупения от Потребителя.

108. Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения като използва линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от АМИЛИУС или като се свърже с АМИЛИУС за тази цел на посоченият имейл адрес по-горе.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

 

109. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

110. С оглед периодичното допълване и модификации на Платформата, нейното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от АМИЛИУС. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на Платформата, при прекратяване предоставянето на определени Продукти, както и при изменение в икономическите условия.

111. При извършване на промени в Общите условия, АМИЛИУС ги довежда до знанието на Потребителите чрез публикуването им в Платформата. Промените в Общите условия влизат в сила от момента на тяхното публикуване и са приложими за всички нови поръчки.

112. По всяко време и без предизвестие АМИЛИУС може да промени или преустанови поддържането на Платформата, като това ще бъде обявено на Фейсбук страницата на АМИЛИУС и няма да засяга все още неприключени поръчки.

 

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички съдебни спорове, свързани с настоящите Общи условия, ще бъдат представени на компетентните съдебни органи в Република България.

 

 
Количка

Виж количката


Търси
Количка0
Няма продукти в количката!
Продължи пазаруването
0